پنجشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۲

 
يک) بهبود خدمات بلاگر قدری مرا سر در گم کرده بود که به مدد خرده هوش خدادادی(!) توانستم بر آن فائق آيم.

دو) فيلم
از کنار هم می گذريم ـ ايرج کريمی
را مدتی پيش به اتفاق دوستان عزيزمان ديديم. جز اينکه با بلاگر مشکل داشتم، راستش اصلاً دستم به کی برد نمی رفت چيزی بنويسم. بس که ستم بود.

سه) يک رمان خوب خوانده ام
نامه ای به ايزابل ـ فرانسوا مورياک
ترجمه: مهدی سمائی
نشر چاپار
که خيلی لذت بردم و البته دوست دارم درباره آن چيزی بنويسم.

چهار) نمايشنامه خوانی
از تاريکی ـ محمد يعقوبی
تجربه جالبی بود.

برنامه شنبه 21 تير ساعت 18
خانه هنرمندان
اشباح ـ هنريک ايبسن
کارگردان: عباس شادروان
به اميد ديدار!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]